Cast staff white
Logo
ユグドラシルグループ
Heading group yggdrasill
Image sub1
 • Hikaru Hoshizora
 • 星空 ヒカル
 • 執行部/部長補佐
 • グループ売上
 • グループ組数
 • 1月
  202201
 • 2月
  202202
 • 3月
  202203
 • 4月
  202204
 • 5月
  202205
 • 6月
  202206
 • 7月
  202207
 • 8月
  202208
 • 9月
  202209
 • 10月
  202210
 • 11月
  202211
 • 12月
  202212
 • 1月
  202201
 • 2月
  202202
 • 3月
  202203
 • 4月
  202204
 • 5月
  202205
 • 6月
  202206
 • 7月
  202207
 • 8月
  202208
 • 9月
  202209
 • 10月
  202210
 • 11月
  202211
 • 12月
  202212

#星空 ヒカル #ホシゾラ ヒカル #Hikaru Hoshizora #YGGDRASILL #執行部/部長補佐 #1100万Player

cast contents

#hikarun_yggd

Instagram